Ponuka našich služieb

Maximálna spoľahlivosť, nekompromisná kvalita 
a špičkové technické vybavenie tvoria základ našej ponuky 

Ponúkame:

Elektro-energo montáže

- montáže, opravy a rekonštrukcie distribučných sietí pre nízke aj vysoké napätie vrátane trafostaníc
- pripojenie výrobcov elektrickej energie do distribučnej sústavy v napäťovej hladine NN aj VN
- prípojky nízkeho a vysokého napätia pre malých aj veľkých odberateľov
- montáže a opravy verejného osvetlenia, generálne rekonštrukcie sietí v obciach
- silnoprúdové VN rozvody, vonkajšie linky, káblové vedenia
- elektroinštalácie výrobných hál, napájanie technologických zariadení
- vnútorná aj vonkajšia elektroinštalácia v stavebných objektoch a ich osvetlenie
- zmluvná údržba elektrických zariadení vo verejných inštitúciách a priemyselných podnikoch
- návrhy a inštalácie LED-systémov a technológií
- príprava projektov
- revízie elektrických zariadení (východiskové, periodické, mimoriadne) bez obmedzenia napätia
- montáž a distribúcia obnoviteľných zdrojov energie: solárne kolektory (na ohrev vody so 70 % úsporou ročných nákladov), fotovoltické panely (na výrobu elektriny s 30 % úsporou ročných nákladov), tepelné čerpadlá (pre rodinné domy, kde nie je možné inštalovať solárne kolektory, ani fotovoltické panely)

Zemné výkopové práce 

- vrátane odborných konzultácií súvisiacich s realizáciou výkopu
- preprava stavebného materiálu
- výkopové práce
- terénne úpravy
- odvoz stavebnej sute
- úpravy svahov a vodných tokov

Betonáže

- vrátane statického posúdenia konštrukcií a návrhu realizácie

Líniové stavby (inžinierske siete)

- projektovanie nových sietí a rekonštrukcie existujúcich
- vodovody
- plynovody
- kanalizácie (splaškové, olejové, dažďové)
- meliorácie
- elektrické vedenie (v rozsahu VN a NN)

Úprava a regulácia vodných tokov

- zväčšovanie kapacity toku
- budovanie ochranných hrádzí
- úprava korýt a brehov vodných tokov

Prenájom technického vybavenia

- rýpadlá (pásové, kolesové, kráčavé, rýpadlá-nakladače)
- autá s HR
- sklápače
- stavebné stroje a náradie